Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Koordynatorzy:
- mgr Alicja Klemczak
- mgr Wiesława Żurek

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II


Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu działa od 2015 r. Stworzenia Klubu było odpowiedzią na potrzeby i problemy zaobserwowane w środowisku lokalnym.
Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
Szkolny Klub Wolontariusza skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cele i założenia:
Rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego i lokalnego środowiska.
Zapoznawanie z ideą wolontariatu.
Przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariusza.
Umożliwianie młodzieży podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
Odwaga, empatia, kultura osobista.

ObrazekObrazek


Wolontariusze

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
2. Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza opiera się na zasadzie dobrowolności i
bezinteresowności.
3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy,
troską o innych.
4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę
wolontariatu, być przykładem dla innych.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

1. Każdy uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II może zostać wolontariuszem.
2. Wolontariusz niesie pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie.
3. Wolontariusz wykonuje swoją pracę rzetelnie i uczciwie.
4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga.
5. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

Nasze działania obejmują teren szkoły oraz instytucje, ośrodki itp. Oto niektóre z nich:

1. Czytanie starszych uczniów młodszym kolegom.
2. Akcja „Pomagamy zwierzętom ze schroniska”.
3. Akcja „Góra grosza”.
4. Akcja „Sprzątanie świata”.
5. Akcja „Porządkujemy cmentarz”.
6. Akcja „Kartka dla samotnych”.
7. Akcja „Piernikowy szlak z wolontariuszami”.
8. Akcja „Zbieramy nakrętki”.
9. Akcja „Zbieramy makulaturę”
10. Organizowanie warsztatów szkolnych, konkursów oraz szkoleń dla wolontariuszy.
11. Pomoc w czasie organizacji uroczystości i imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
12. Udział uczniów w lokalnych spotkaniach.
13. Pomoc słabszym uczniom w nauce.
14. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
15. Udział w działaniach zainicjowanych przez Lokalne Centrum Wolontariatu w Rawiczu.


ObrazekObrazek