Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • Pozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,
 • wzmacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało i zdrowie i sprawność fizyczną, oraz wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,
 • rozwija umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego,
 • zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,
 • zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,
 • uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans,
 • stwarza warunki do rozwoju samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
 • stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

I ETAP EDUKACYJNY: klasy I-III

 • uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów szkolnych i nauczycieli,
 • uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierzą;t i otaczającej przyrody,
 • kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
 • uświadomienie uczniom, że wspólnoty, takie jak: rodzina, środowisko lokalnej ojczyzna stanowią wielką; wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

II ETAP EDUKACYJNY: klasy IV-VIII

 • integrowanie różnych doświadczeń kulturowych,
 • rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej,
 • rozwijanie postaw patriotycznych,
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły,
 • rozwijanie w uczniach postaw ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko,
 • pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartości życia,
 • kształtowanie postaw szacunku do zwierzą;t i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.