Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

III ETAP EDUKACYJNY

  • uczenie rozumienia swoich praw i umiejętności ich egzekwowania,
  • tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu przez uczniów samodzielnych inicjatyw i odpowiedzialnych decyzji,
  • umożliwienie uczniom udziału w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu (turystyka, krajoznawstwo, rekreacja, imprezy sportowe i kulturalne),
  • rozwijanie zainteresowań i kreatywności ucznia,
  • przybliżenia tradycji i obyczajów lokalnych, narodowych, rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionu i kraju,
  • zapoznanie uczniów z prawami człowieka i zasadą, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji.