Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

SAMORZĄD

W szkole działa SAMORZĄD UCZNIOWSKI, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd:
- uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;
- opiniuje wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów;
- wybiera Radę Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym;
- w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu;
- przedstawia radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
  • własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
  • rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
  • w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Na drodze głosowania 3 października 2022 r. dokonano wyboru Rady Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz przydzielono poszczególne funkcje między uczniów.
Oto wyniki wyborów, które zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem:
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA: PRZEWODNICZĄCA - KORNELIA KRÓL - 13 GŁOSÓW
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO - KRZYSZTOF PRZEWOŹNY - 12 GŁOSÓW CZŁONKOWIE:
PAWEŁ BELLA - 11 GŁOSÓW, NORBERT GRZEŚKOWIAK - 10 GŁOSÓW ANDŻELIKA NOWAK - 9 GŁOSÓW.