Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 06:40 – 14:40. Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów) oraz organizację dojazdu do szkoły. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele świetlicy na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów).

Dzieciom przebywającym w świetlicy proponujemy:

 • zorganizowaną opiekę,
 • tworzenie warunków dostosowanych do rozwoju i indywidualnych możliwości każdego uczestnika,
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształcenie nawyków kulturalnego życia rodzinnego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałość o zachowanie zdrowia,
 • w miarę możliwości uczestników rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i samodzielnej pracy,
 • współpracę z nauczycielami i rodzicami,
 • udział w ciekawych konkursach i projektach edukacyjnych,
 • zapewnianie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.Zajęcia prowadzone w świetlicy szkolnej:

 1. Zajęcia rozwijające umiejętności manualne - plastyczne
 2. Zajęcia rozwijające zainteresowania
 3. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze
 4. Zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny (zajęcia ruchowe)
 5. Zajęcia umuzykalniające i multimedialne