Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

OFERTA EDUKACYJNA I TERAPEUTYCZNA

W skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.  W zespole szkół odbywa się kształcenie, wychowanie i opieka dla uczniów ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest posiadanie przez ucznia orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej.  Prowadzone są również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (w których dzieci mogą uczestniczyć od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole, jeśli posiadają one opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) oraz zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze dla uczestników  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. 

 Dla uczniów niemogących odbywać nauki w szkole organizowane jest nauczanie indywidualne w domu rodzinnym ucznia/uczestnika. Praca w szkole odbywa się jednozmianowo. Odpowiednio wykształcona kadra poza nauczaniem przedmiotów ogólnych i zawodowych prowadzi zajęcia rewalidacyjne i specjalistycznie posiadając odpowiednie kwalifikacje.


ObrazekObrazekObrazekOferta edukacyjna i specjalistyczna w zakresie:

 • nauczania przedmiotowego i zawodowego
 • terapii pedagogicznej
 • terapii metodą EEG BIOFEEDBACK
 • socjoterapii
 • tyflopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • korekcji wad postawy
 • arteterapii i muzykoterapii
 • terapii osób ze spektrum autyzmu
 • alternatywnych metod komunikacji
 • logopedii i neurologopedii
 • integracji sensorycznej
 • stymulacji polisensorycznej
 • terapii Warnkego
 • hortiterapii
 • sensoplastyki