Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Historia szkoły sięga roku 1964, kiedy w nowo otwartej szkole „tysiąclecia”  rozpoczęła naukę nasza młodzież.  Pracę dydaktyczno- wychowawczą w klasach dla uczniów niepełnosprawnych powierzono pani Annie Staniewskiej.  Początki  były bardzo trudne. Brak programów nauczania, podręczników, odpowiedniego wyposażenia izb lekcyjnych w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz brak nauczycieli legitymujących się specjalistycznym wykształceniem, stanowiły podłoże tych trudności. Nie istniał jeszcze wtedy prawidłowo funkcjonujący system diagnozy i orzecznictwa. Dopiero w 1973 roku powstała Poradnia Wychowawczo- Zawodowa.

Przełomowy moment nastąpił w roku 1985. Dzięki staraniom nauczycieli, rodziców i władz oświatowych, utworzono Szkołę Podstawową nr 7, która nadal włączona była w nurt szkoły masowej. Pierwszym wicedyrektorem była pani Jagna Grześkowiak, następnie pan Lech Pietraszek i pani Barbara Danielczyk. Dzieci uczyły się w pięciu oddziałach. Miały do dyspozycji pięć izb lekcyjnych, które wyposażono w niezbędne pomoce. Na klasy zaadaptowano pomieszczenia schroniska młodzieżowego w piwnicy budynku SP nr 4. Od 1 września 1990 r. utworzono dwie pierwsze w Rawiczu tak zwane „klasy życia”. Ze względu na dogodniejsze warunki lokalowe, umieszczono je w budynku żłobka, który w późniejszym okresie przekształcono w Ośrodek Rehabilitacji.
Grono pedagogiczne dążyło do pełnego usamodzielnienia placówki. Nastąpiło to w roku 1991, kiedy w drodze konkursu wyłoniono nowego dyrektora- panią Barbarę Danielczyk.

Dynamiczne zmiany przyniósł rok 1997. Po likwidacji Jednostki Wojskowej zaistniała możliwość pozyskania obiektów pokoszarowych na cele oświatowe. Dzięki staraniom pani dyrektor i dużemu wsparciu ówczesnego Kuratora Oświaty pana Andrzeja Jęcza, jeden z budynków stał się siedzibą szkoły. 7 sierpnia 1997 r. nastąpiło oddanie obiektu, a 1 września 130 uczniów rozpoczęło naukę w jasnych, przestronnych pracowniach, stało się gospodarzami nowego budynku i bardzo dużej sali gimnastycznej.

Rok 1997 to także rok powołania nowej placówki- Zespołu Szkół obejmującego: Szkołę Podstawową nr 7 ze Szkołą Filialną w Łaszczynie oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową. Wroku 1999 utworzono Gimnazjum.

Bardzo ważną datą w historii szkoły był rok 2000. W 15 rocznicę istnienia placówka przyjęła imię Jana Pawła II. Niezapomniane wrażenia przeżyli nauczyciele, uczniowie i rodzice w czasie spotkania z Ojcem Świętym, które miało miejsce 4 lutego 2000 r.
Kolejna zmiana w składzie placówki   nastąpiła  1 września 2004 roku. Powstała Szkoła Przysposabiająca do Pracy, a  od 1 kwietnia 2008 r. funkcjonuje również oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci w wieku 0 -7 lat posiadających opinię PPP
 
15 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie zrewitalizowanego budynku przy ul. Grota Roweckiego 9e przeznaczonego na cele edukacyjne oraz społeczne.  Szkoła pozyskała  nowy obiekt  dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Uczniowie, którzy  przebywali w Ośrodku Rehabilitacji , mogli od tego momentu swobodnie poruszać się po budynku, aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju projektach, integrować się z szerszą społecznością uczniowską.   

Obecnie szkoła kształci dzieci i młodzież ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem na etapie szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkole przysposabiającej do pracy oraz wczczesnego wspomagania rozwoju dziecka.