Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu

Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Rawiczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zss-rawicz.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 1.09.2006.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 04.09.2022r.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu nie posiada aplikacji mobilnej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokonano własnego audytu za pomocą narzędzi internetowych. Większość podstron serwisu spełnia wymagania WCAG. Niektóre treści mają niewłaściwy kontrast, a niektóre obrazki nie mają tekstu alternatywnego, część plików PDF/JPG została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie jest dostępna cyfrowo. Poprawki będą stopniowo wprowadzane do serwisu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono 17.09.2020 r.

Aktualizacja deklaracji: 19.04.2024 r.

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Zawadzińska – Kowalczuk. Kontaktować można się dzwoniąc pod numer telefonu szkoły 65 546 15 07 lub przesyłając wiadomość na skrzynkę e-mail zss@powiatrawicki.home.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W menu znajdują się przyciski do zmiany wielkości tekstu oraz przełącznika kontrastu. Nawigacja jest przyjazna dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. Aktualnie dodawane zdjęcia i grafiki w serwisie mają w alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych

Pracownik przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Następnie powiadamia właściwego do jej załatwienia urzędnika, który niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z osobą niepełnosprawną. Jeżeli to konieczne, ustalany jest czas wizyty i najdogodniejsze dla niepełnosprawnego miejsce spotkania.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu zlokalizowana jest w budynku przy ul. Grota Roweckiego 9f (główny budynek) oraz na parterze w budynku przy ul. Grota Roweckiego 9e,  należącym również do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu.

Wejście do budynku przy ul. Grota Roweckiego 9e mieści się od strony szpitala i posiada podjazd dla wózków. Wejście do budynku przy ul. Grota Roweckiego 9f mieści się od strony boiska i placu zabaw. Brak podjazdu dla wózków. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą korzystać z windy.

W części budynku przy Grota Roweckiego 9e znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy: Budynek główny jest obiektem trzykondygnacyjnym. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych. Parter budynku przy Grota Roweckiego 9e również ma dostosowany korytarz.

Dostosowanie schodów:
Na kondygnacje prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind:
Winda jest dostępna.

Dostępność pochylni:
Brak pochylni.

Dostępność platform:
Brak platform.

Dostępność informacji głosowych:
Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych:
Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów:
Brak dostępności do parkingu dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym:
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.