Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • przygotowanie do refleksyjnego uczestnictwa w różnych formach kultury masowej,
  • wyzwalanie uczniowskich postaw twórczych i refleksji nad własnymi działaniami,
  • pomoc w rozpoznaniu własnych praw i obowiązków,
  • wspieranie samorządności uczniowskiej,
  • umożliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z odpowiednimi podstawowymi aktami prawnymi regulującymi prawa i obowiązki obywateli,
  • rozbudzanie u uczniów potrzeby aktywności fizycznej,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania i dorastania,
  • przybliżenie zagadnień związanych z przyjaźnią, miłością, seksualnością i prokreacją człowieka,
  • kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych,
  • pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości - uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Uczniowie kształcą się w wybranych przez siebie zawodach w klasach wielozawodowych. Zajęcia edukacyjne ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe odbywają się w szkole lub na kursach zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w prywatnych lub państwowych zakładach pracy. Na miarę możliwości szkoła pomaga w znalezieniu zajęć praktycznych.

 W sytuacji napływu zgłoszeń na kierunek nieuwzględniony w ofercie istnieje możliwość przyjęcia ucznia do szkoły; wówczas teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Rawiczu lub we Wschowie, zależnie do wybranego zawodu.